Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

Duch Święty rozdziela między wiernych wszelakiego stanu szczególne łaski, przez które czyni ich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł oraz funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła zgodnie ze słowami Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra (1 Kor 12,7; LG, 12). Jedną spośród tych łask jest dar wspierania pomocą (1 Kor 12,28) – fragment statutu Stowarzyszenia.

Pobierz status (PDF)

List Generalnego Promotora Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest wspólnotą dóbr duchowych, która wspiera modlitwą i ofiarą Zgromadzenie Księży Marianów. Powstało pierwotnie w Stanach Zjednoczonych w roku 1925 z inicjatywy bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia. Obecnie gałęzie Stowarzyszenia istnieją w Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Ukrainie, Litwie i Łotwie, w Brazylii i w Ameryce Północnej.

Jestem Generalnym Promotorem Stowarzyszenia istniejącego we wszystkich prowincjach naszej międzynarodowej wspólnoty zakonnej. W wykonywaniu moich zadań pracuję pod bezpośrednim zwierzchnictwem Przełożonego Generalnego Zgromadzenia. Zasięgam opinii i zgody Przełożonych Prowincjalnych w odniesieniu do działalności Stowarzyszenia w ich prowincji, oraz występuję w roli łącznika pomiędzy dyrektorami poszczególnych centrów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich a Zarządem Generalnym w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

Zajmuję się również organizacją dorocznych międzynarodowych konferencji Stowarzyszenia, począwszy od ustalenia miejsca i głównego tematu konferencji, aż po wybór prelegentów. Jeszcze jednym z aspektów mojej działalności jest wprowadzanie w życie Statutów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

I wreszcie, jako Generalny Promotor Stowarzyszenia, jestem odpowiedzialny za formację świeckich liderów Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich oraz czuwam nad opracowaniem odpowiedniego programu formacyjnego dla członków Stowarzyszenia na całym świecie.

Jeśli jesteście zainteresowani współpracą ze mną w dziele promowania prac Stowarzyszenia na całym świecie, skontaktujcie się ze mną pod adresem: amaczynski@aol.com

Brat Andrzej Mączyński

Zgromadzenie powinno troszczyć się o to, aby ludzi sobie oddanych jeszcze ściślej związać ze sobą przez Stowarzyszenie Współpracowników Mariańskich, tak aby korzystało z ich pomocy w pracach apostolskich i dzieliło się z nimi swymi duchowymi dobrami. Stowarzyszenie kieruje się własnymi statutami zatwierdzonymi przez przełożonego generalnego za zgodą jego rady. Przystosowanie statutów do wymogów miejscowych należy do odnośnych przełożonych wyższych.

Dyrektorium Zgromadzenia, §85

Formacja

W SŁUŻBIE CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA — Ścieżki formacyjne Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Pobierz ścieżki formacyjne (PDF)

Prosimy odwiedzić strony gałęzi naszego Stowarzyszenia: w Ameryce Północnej, Polsce, oraz Wielkiej Brytanii.