Włochy, Rzym

Dodano: 31.07.2010

Włochy, Rzym: List okólny przełożonego generalnego do przełożonych wyższych i wszystkich członków Zgromadzenia zwołujący kapitułę generalną 2011 – po polsku

LIST OKÓLNY PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
DO PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH I WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZGROMADZENIA
ZWOŁUJĄCY KAPITUŁĘ GENERALNĄ 2011

Prot n. 162/2010

„Przypatrzcie się Bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26)

Mając na uwadze dekret nr 5 kapituły generalnej z 2005 roku, który poleca zwołać kapitułę generalną w pierwszym kwartale ostatniego roku kończącego kadencję Zarządu Generalnego, po zasięgnięciu opinii przełożonych prowincji i wikariatów, po otrzymaniu zgody rady generalnej zebranej na sesji w dniu 8 lipca 2010 roku (D 230), niniejszym zwołuję Kapitułą Generalną do Rzymu na dzień 4 lutego 2011 roku na godz. 20:00, kiedy to rozpocznie się dzień skupienia (D 229). Ojcowie kapitulni mają przybyć do Rzymu w dniach 3-4 lutego 2011 roku. Zamknięcie kapituły przewiduje się na dzień 20 lutego 2011 roku.

W Kapitule Generalnej, zgodnie z K 239, uczestniczą z urzędu: aktualnie urzędujący przełożony generalny, radni generalni, sekretarz generalny, ekonom generalny, przełożeni prowincji i byli przełożeni generalni; oraz z wyboru: delegaci prowincji i wikariatów.

Przełożeni prowincji postarają się o to, by prowincje i wspólnoty lokalne powierzone ich trosce zwołały kapituły domowe i prowincjalne. Każda prowincja winna odbyć kapitułę co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem kapituły generalnej, wcześniej powiadomiwszy o tym przełożonego generalnego (K 250). Kapituły lokalne i prowincjalne należy przeprowadzić zgodnie z dyrektywami przepisanymi w naszym prawie: do kapituły prowincjalnej odnoszą się punkty Konstytucji 250-253 i Dyrektorium 251-253, do kapituły lokalnej odpowiednio punkty 254 oraz 254-257. W czasie pierwszej sesji kapituły prowincjalnej i wikariatów powinni być wyłonieni delegaci oraz ich zastępcy na kapitułą generalną (K 239, 251).

W wikariatach generalnych odbędą się kapituły celem wybrania jednego delegata na Kapitułę Generalną (D 233), przy udziale wszystkich profesów, ale zgodnie z naszym prawem głos czynny i bierny w wyborach mają tylko profesi wieczyści (K 231). Czas i miejsce kapituły wikariatu wybiera jego przełożony po uzyskaniu zgody swojej rady i powiadomieniu przełożonego generalnego. Wikariaty generalne są upoważnione do wybrania jednego reprezentanta na kapitułę generalną oraz jednego zastępcy.

Przypominam o zmianie naszych ustaw, dokonanej przez kapitułę generalną 1999 w punkcie 216 Dyrektorium: „Współbracia posiadający głos czynny i bierny, jeśli przebywają poza własną prowincją, wice prowincją lub wikariatem generalnym dłużej niż 12 miesięcy, uczestniczą w głosowaniach i mogą być wybrani na urzędy w tej prowincji (wiceprowincji, wikariacie), w której pracują” (D 216a).
Kopie protokołów oraz akt kapituł prowincjalnych i wikariatów należy możliwie szybko przesłać do przełożonego generalnego i jego rady w celu ich przejrzenia i aprobaty (D 253).

Podczas kapituł prowincjalnych i wikariatów należy przedyskutować i przygotować wnioski na kapitułą generalną (D 252.7). Przypominam także, że każdy dom, a także każdy ze współbraci może osobiście lub przez delegatów przesłać swoje wnioski na kapitułę generalną. Każdy wniosek ma być odpowiednio określony – czy jest to poprawka do Konstytucji lub Dyrektorium, dekret, zalecenie, deklaracja, wyjaśnienie czy odezwa.

Nie później niż 3 miesiące przez kapitułą generalną, realizując punkt 229 Dyrektorium, zarząd generalny prześle do prowincji i wikariatów generalnych przewidywany program obrad kapituły generalnej, razem z projektem Instrukcji do jej przeprowadzenia (D 231). Prowincje będą mogły skorzystać z tych Instrukcji – po odpowiednim przystosowaniu do swych potrzeb – aby ważnie i sprawnie przeprowadzić własne kapituły.

Przypominam przełożonym prowincji i wikariatów, aby na Kapitułę Generalną sporządzili sprawozdanie ze stanu personalnego i karności członków powincji/wikariatu, o sytuacji materialnej i finansowej oraz zakresie dzieł apostolskich (K 241). Aby kapituła mogła jak najlepiej rozeznać sytuację Zgromadzenia, proszę zwrócić uwagę na pozytywne aspekty zarządzania powierzonymi wspólnotami i wyzwania, jakie przed nimi stoją. Proszę, aby przełożeni w swoich sprawozdaniach odnieśli się także do wyznaczonych na początku swych kadencji priorytetów, które przedstawili na konwencie przełożonych w Balsamão w dniach 22-25 października 2005 roku. Proponuję, aby każdy przełożony prowincji przedstawił swoje sprawozdanie, mieszcząc się w 45 minutach, a przełożony wikariatu w 15. Teksty sprawozdania prowincjałów i przełożonych wikariatów proszę przesłać do sekretariatu Kurii Generalnej w dwóch językach, to jest po polsku i angielsku, do dnia 31 grudnia 2010 roku, pocztą zwykłą i elektroniczną ([email protected]).

Kapituła Generalna jest doniosłym momentem w życiu Zgromadzenia. Jej celem jest zachować patrymonium Zgromadzenia, przyczynić się do jego stałego rozwoju i odnowy zgodnie z własnym charyzmatem i misją dostosowaną do potrzeb czasu, zająć się sprawami większej wagi, wydać odpowiednie dekrety oraz wybrać nowy zarząd generalny (K 237).

Ostatnie lata, z miłosierdzia Bożego, obfitowały w wyjątkowo ważne wydarzenia dla naszego Zgromadzenia. Wśród nich miała miejsce długo oczekiwana przez nas beatyfikacja naszego Założyciela oraz Jubileusz Stulecia Odrodzenia naszego Zgromadzenia. Choć wydarzeniom tym poświęciliśmy wcześniej wiele uwagi, to kapituła generalna, ze względu na swój wyjątkowy charakter i cel, winna także w sposób definitywny wypowiedzieć się na temat znaczenia tych wydarzeń dla naszej wspólnoty.

W dniu 20 lipca 2009 roku powołałem Komisję Przedkapitulną i zleciłem jej przygotowanie Kapituły Generalnej, w tym opracowanie odpowiednich propozycji w tym zakresie. Komisja także opracowała m.in. ankietę dotyczącą ważniejszych spraw Zgromadzenia, która została rozesłana do wszystkich współbraci. Wyniki ankiety będą analizowane przez Komisję, a następnie przedstawione samej Kapitule. Komisja opracowuje również własne propozycje oraz wstępnie opracowuje wnioski zgłoszone przez innych współbraci. Pomocą dla członków Kapituły będzie także opracowane instrumentum laboris pt. Charyzmat Zgromadzenia Księży Marianów i jego aktualność we współczesnym świecie.

Ponieważ owocność Kapituły Generalnej zależy nade wszystko od światła Ducha Świętego, wzywam wszystkich współbraci do gorącej i nieustannej modlitwy, abyśmy byli otwarci i ulegli wobec Jego natchnień. W szczególny sposób proszę i zobowiązuję wszystkich współbraci i każdą wspólnotę do odprawienia w tej intencji nowenny do Ducha Świętego przez 9 dni przed rozpoczęciem kapituły, to jest od dnia 27 stycznia 2011 roku, kiedy to będziemy obchodzili wspomnienie bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza (D 230). Proszę również odprawić w tym dniu Mszę św. w intencji kapituły. Ponadto polecam każdemu ze współbraci, aby w okresie trwania Kapituły odmawiał codziennie – czy to prywatnie, czy wspólnotowo – modlitwę za Zgromadzenie w intencji Kapituły. Zachęcam też wszystkich, by wspierali jej prace, ofiarowując w tej intencji Msze św., modlitwy, cierpienia i dobre czyny.

Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, a także naszego Założyciela bł. Ojca Stanisława, naszego Odnowiciela bł. Jerzego oraz wszystkich patronów Zgromadzenia, prośmy Miłosiernego Boga o obfite owoce tej kapituły.

W Rzymie, dnia 31 lipca 2010 roku, we wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.

Ks. Jan M. Rokosz MIC
Przełożony Generalny

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2020-01-07T17:33:57+01:00