Polska, Warszawa

Dodano: 04.10.2011

Polska: Zmarł ks. Julian Kałowski MIC

Z głębokim żalem zawiadamiamy współbraci, że w dniu 4 października br., o godz. 9.25, w Szpitalu Specjalistycznym w Międzylesiu, zmarł w wieku 78 lat ks. Julian Kałowski MIC, członek Domu Zakonnego w Warszawie na Marymoncie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 6 października 2011 roku, w kościele pw. NMP Królowej Polski w Warszawie na Marymoncie. O godz. 11.30 modlitwa różańcowa przy trumnie; o 12.00 Msza św. koncelebrowana, a po niej złożenie do grobu na mariańskim cmentarzu na Wawrzyszewie.

Zmarłego ks. Juliana polecamy Bożemu Miłosierdziu: Niech odpoczywa w pokoju!

Curriculum vitae

Ks. Julian Kałowski, syn Stanisława i Zofii z d. Lech, urodzony dn. 12 maja 1933 roku w Dziechcińcu, par. Wiązowna, pow. Otwock, diec. Warszawsko-Praska. Po ukończeniu sześciu klas Szkoły Podstawowej w Malcanowie i klasy VII w Wiązownej, w 1950 r. został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Wadowicach – Kopcu, gdzie ukończył dwie klasy. W 1952 roku poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia Księży Marianów. Nowicjat odbył w Skórcu i dn. 15 sierpnia 1953 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Przeniesiony do Warszawy na Wileńską, w latach 1953-55 ukończył klasę X i XI, uzyskując maturę „zakonną”. W latach 1955-57 odbył studia filozofii, a w latach 1957-58 pełnił obowiązki furtiana w domu zakonnym. Śluby wieczyste złożył w Stoczku Klasztornym 15 sierpnia 1957 roku. W latach 1958-62 odbył studia teologii w WSD we Włocławku. Święcenia prezbiteratu przyjął we Włocławku dn. 24 czerwca 1962 r. z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Po święceniach uczęszczał na Międzyzakonne Studium Pastoralne w Instytucie Teologicznym Ojców Franciszkanów w Krakowie.

Pierwszą placówką ks. Juliana był Grudziądz: w roku 1963-64 pracował tam jako katecheta i duszpasterz przy kościele św. Franciszka Ksawerego. Przeniesiony Na warszawskie Bielany w latach 1964-65 był kapelanem Szpitala Bielańskiego pomagając jednocześnie w porządkowaniu archiwum prowincjalnego. W latach 1965-68 pracował w Skórcu, gdzie pełnił obowiązki katechety, ekonoma domu i socjuszem mistrza nowicjatu. W 1968 roku zdał maturę państwową, a następnie został przeniesiony do domu na Bielanach i skierowany na studia na Wydział Prawa Kanonicznego ATK (obecnie UKSW), które zakończył w 1971 r. uzyskaniem dyplomu magistra prawa kanonicznego. Po magisterium przystąpił do pracy nad rozprawą doktorską. W roku 1971-72 przebywał w Rzymie zbierając materiały do pracy doktorskiej zatytułowanej Odnowa Zakonu Marianów (studium prawno-historyczne), pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Subery. Pracę tę obronił w 1975 r. uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wcześniej w 1974 r. pełnił również obowiązki kapelana Sióstr Imienia Jezus przy ul. Smoleńskiego, a także przez kilka miesięcy przebywał w Górze Kalwarii na Mariankach gdzie powierzono mu obowiązki kustosza kościoła Wieczerzy Pańskiej. W roku 1975 został zaangażowany jako pracownik naukowy w ATK, później UKSW, na Wydziale Prawa Kanonicznego. W roku 1981 otrzymał habilitację na podstawie pracy Działalność zakonodawcza księdza Józefa Turczynowicza (studium prawno-historyczne). W roku 1983 został docentem ATK. Od 1984 r. ks. Julian mieszkał w domu zakonnym na Marymoncie. W 1994 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora. Na Wydziale Prawa Kanonicznego ks. Julian pełnił obowiązki sekretarza, prodziekana i dziekana Wydziału. Był również redaktorem naczelnym półrocznika Prawo Kanoniczne. Był również cenzorem wydawnictw ATK i UKSW. Jednocześnie pełnił obowiązki radcy prawnego i cenzora Wydawnictwa Księży Marianów, wykładowcy prawa zakonnego w naszym WSD w Lublinie i nowicjacie. W naszej prowincji ks. Julian przygotował wielu współbraci do ślubów wieczystych, prowadził zakonne renowacje czyli miesięczny czas odnowy duchowej. Pomagał również innym zgromadzeniom zakonnym w tworzeniu i kształtowaniu konstytucji zakonnych. Był autorem wielu artykułów i książek naukowych z dziedziny prawa kanonicznego. W dowód uznania za pracę naukowo-dydaktyczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Medalem Edukacji Narodowej. Przy tym wszystkim był życzliwym, pełnym dobrego humoru i życzliwości współbratem. Nich Bóg obdarzy go życiem wiecznym w Domu Ojca.

Eugeniusz Zarzeczny MIC
wiceprowincjał

Inne aktualności

Kamerun: uroczystości ku czci św. Stanisława Papczyńskiego

Czerwiec 6, 2020|

18 maja to dzień szczególny dla Zgromadzenia Księży Marianόw; wspominamy wówczas naszego Ojca Założyciela, św. Stanisława Papczyńskiego. Tegoroczne uroczystości w Wikariacie Kameruńskim odbyły się w naszym domu seminaryjnym w Ngoya.

2019-12-04T22:07:20+01:00