Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP przy Zgromadzeniu Księży Marianów

istnieje od XVIII wieku w celu promowania nabożeństwa do Niepokalanego Poczęcia NMP, aby Jej matczyna miłość mogła pokrzepiać i wypełniać nasze serca radością, której źródłem jest Jej Syn, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.

Konfraternie (bractwa) zaczęły powstawać w średniowieczu, kiedy wielu ludzi świeckich chciało w jakiś sposób uczestniczyć w duchowym życiu zakonów. Często znakiem przyjęcia do duchowej wspólnoty stało się nałożenie właściwego zakonowi szkaplerza.

Św. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, uznał szerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP za jeden z głównych celów założonego przez siebie zakonu. Bł. Założyciel marianów gorliwie zachęcał swoich duchowych synów do zakładania bractw Niepokalanego Poczęcia NMP przy kościołach mariańskich. Mówią o tym już pierwsze ustawy zakonu z lat 1694/1698. Były to bractwa wspomagające zmarłych cierpiących w czyśćcu. Bł. Stanisław łączył bowiem kult Niepokalanego Poczęcia NMP z niesieniem pomocy zmarłym. Przejęty ideą oddania się w niewolę Maryi, chciał nie tylko sam żyć wolny od zła i grzechu, ale także wspierać w dziele oczyszczenia ze skazy grzechu wszystkich tych, którzy cierpią w czyśćcu.

Czcigodny Sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa Wyszyński, jako pierwszy z marianów, zwrócił się do zakonu teatynów w Rzymie w 1733 roku z prośbą o udzielenie niezbędnego upoważnienia do błogosławienia i nakładania wiernym niebieskiego szkaplerza i takie upoważnienie otrzymał. Ojciec Wyszyński chciał prawdopodobnie uczynić noszenie niebieskiego szkaplerza i przypisane mu praktyki jednym z elementów pobożnościowych wspomnianego bractwa. Od tamtej pory członkowie bractwa byli wpisywani do Księgi Bractwa, która istniała przy wielu mariańskich kościołach. Z czasem istniejące przy kościołach mariańskich bractwa Niepokalanego Poczęcia zaczęto także nazywać „bractwami szkaplerznymi”. Pierwszą wzmiankę w zachowanych mariańskich dokumentach historycznych, mówiącą o erygowaniu Bractwa Niepokalanego Poczęcia, posiadamy z 26 czerwca 1734 roku. Informuje ona o oficjalnym wprowadzeniu tegoż bractwa w kościele marianów w Puszczy Mariańskiej – kolebce zakonu.

Księża Teatyni wielokrotnie odnawiali marianom przywilej udzielony po raz pierwszy o. Wyszyńskiemu w pierwszej połowie XVIII wieku. Odnowiciel i reformator zakonu marianów, bł. abp Jerzy Matulaitis-Matulewicz, również zwrócił się do teatynów w Rzymie z prośbą o podobne upoważnienie: zostało mu ono nadane 1 grudnia 1911 roku. Dnia 3 czerwca 1992 roku o. Donald Petraitis MIC, ówczesny Przełożony Generalny marianów, uzyskał dla siebie i swoich następców wieczyste upoważnienie od Przełożonego Generalnego Zakonu Teatynów do błogosławienia i nakładania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP. Powyższe upoważnienie zostało ponownie potwierdzone 19 marca 2005 r. oraz 16 lipca 2008 r.

W ten sposób, zgodnie ze swoją wiekową tradycją, marianie rozpowszechniają wśród wiernych noszenie niebieskiego szkaplerza, który jest widzialnym znakiem pobożności i czci do Niepokalanego Poczęcia NMP, zakładając liczne bractwa, które istnieją przy Zgromadzeniu Księży Marianów niemalże od zarania jego historii. Prowadzenie bractw Niepokalanego Poczęcia jest jedną z ważnych form, przez które Zgromadzenie szerzy cześć Niepokalanego Poczęcia Bożej Rodzicielki i wspiera zmarłych w czyśćcu cierpiących.

Zapoznaj się z historią i duchowością Niebieskiego Szkaplerza:

  • Historia
  • Teologia
  • Błogosławieństwo apostolskie Jana Pawła II dla wszystkich członków Bractwa Niepokalanego Poczęcia istniejącego przy Zgromadzeniu Księży Marianów
  • Statut Bractwa (po polsku / po angielsku /po portugalsku / po hiszpańsku / po francusku) PDF / Flipbook
  • Ścieżki formacyjne dla członków Bractwa – Propozycje tematów (przewodnik bibliograficzny) (po polsku) PDF

Wstępując do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, wierni podejmują się określonych zobowiązań oraz otrzymują określone korzyści duchowe. Podczas obrzędu przyjęcia do bractwa przewidziane jest także nałożenie Niebieskiego Szkaplerza. Członkowie bractwa, którzy przyjęli szkaplerz, powinni go zawsze i z pobożnością nosić, jako widzialny znak czci do Niepokalanego Poczęcia NMP oraz symbol wyróżniających ich, jako osoby szczególnie poświęcone Niepokalanej Dziewicy. Obrzęd przyjęcia do mariańskiego bractwa odbywa się podczas specjalnej ceremonii liturgicznej, której może przewodniczyć kapłan lub diakon ze Zgromadzenia Księży Marianów lub inny upoważniony do tego przez marianów kapłan lub diakon.

Osoby, które mieszkają w dużej odległości od kościoła przy którym znajduje się mariańskie Bractwo Niepokalanego Poczęcia, tak iż fizycznie nie jest możliwe ich uczestnictwo w spotkaniach, a pragną doń należeć, mogą być również przyjęte do bractwa. Przyjęcie następuje poprzez pisemne wyrażenie woli przynależenia do bractwa skierowane do lokalnego moderatora bractwa, a następnie przyjęcie dyplomu przynależności do bractwa. Niebieski szkaplerz w takich wypadkach może być nałożony przez kapłana lub diakona, czy to zakonnego czy diecezjalnego, po uzyskaniu uprzedniej subdelegacji, którą wystawia Przełożony Generalny Księży Marianów.

Istnieje także możliwości przyjęcia szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP bez konieczności wstępowania do bractwa istniejącego przy Zgromadzeniu Księży Marianów. Osoby które pragną przyjąć niebieski szkaplerz, ale nie chcą być zrzeszone w mariańskim bractwie powinny to wyraźnie zaznaczyć, kiedy proszą o szkaplerz. Ci którzy noszą szkaplerz lecz nie są formalnie zrzeszeni (przyjęci do bractwa księży marianów i wpisani do księgi) przynależą wówczas do szeroko pojętej rodziny teatyńskiej i uczestniczą w dobrach duchowych Arcybractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, które ma swoją siedzibę w Rzymie przy bazylice św. Andrzeja della Valle, znajdującej się pod opieką księży teatynów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szczegółów włączenia do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, istniejącego przy Narodowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Stockbridge, MA (USA), płynących z tego obowiązków i korzyści duchowych, oraz informacje o samym Szkaplerzu Niepokalanego Poczęcia można się skontaktować drogą elektroniczną z koordynatorem bractwa, lub telefonując pod 1-800-462-7426 (wyłącznie w USA i Kanadzie).