Włochy, Rzym

Dodano: 03.05.2016

Włochy, Rzym: List Okólny Przełożonego Generalnego do Przełożonych Wyższych i Wszystkich Członków Zgromadzenia Zwołujący Kapitułę Generalną 2017 – po polsku

LIST OKÓLNY PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO
DO PRZEŁOŻONYCH WYŻSZYCH I WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZGROMADZENIA
ZWOŁUJĄCY KAPITUŁĘ GENERALNĄ’ 2017

Prot. n. 92/2016

“Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26)

Mając na uwadze Dyrektorium n. 231, w myśl którego kapitułę generalną należy zwołać listem okólnym me później niz sześć miesięcy przed jej rozpoczęciem, po zasięgnięciu opinii przełożonych prowincji i wikanatów, zebranych na spotkaniu w Rzymie w dniach 23-26 lutego br., po otrzymaniu zgody rady generalnej zebranej na sesji w dniu 27 lutego br. (K 238), niniejszym zwołuję Kapitułą Generalną do Rzymu na dzień 5 lutego 2017 roku na godz. 20:00; rozpoczniemy ją dniem skupienia (D 237). Ojcowie kapitulni mają przybyć do Rzymu odpowiednio wcześniej, tj. w dniach 4-5 lutego 2017 roku, tak aby już uczestniczyć od początku w dniu skupienia. Zamknięcie kapituły przewiduje się na dzień 25 lutego 2017 roku.

W Kapitule Generalnej, zgodnie z K 239, uczestniczą z urzędu: aktualnie urzędujący przełożony generalny, radni generalni, sekretarz generalny, ekonom generalny, przełożeni prowincji i byli przełożeni generalni; oraz z wyboru: delegaci prowincji, wikariatów generalnych oraz domów bezpośrednio zależnych od przełożonego generalnego, wybrani zgodnie z prawem.

Każda prowincja winna odbyć odpowiednio wcześniej przed kapitułą generalną, pierwszą sesję kapituły prowincji, uprzednio powiadamiając o tym przełożonego generalnego (K 250 i K 251). Druga natomiast sesja tej samej kapituły prowincjalnej ma się odbyć nie później niż trzy miesiące po zakończeniu kapituły generalnej, (K 251). Kapituły prowincjalne należy przeprowadzić zgodnie z dyrektywami przepisanymi w. naszym prawie K 250-253 i D 252-254. W czasie pierwszej sesji kapituł prowincjalnych oraz podczas kapituł wikariatów generalnych mają być wyłonieni delegaci oraz ich zastępcy na kapitułę generalną (K 239, D 234).

W wikariatach generalnych odbędą się kapituły celem wybrania jednego delegata na Kapitułę Generalną oraz jednego zastępcy delegata (D 234), przy udziale wszystkich profesów wieczystych, którzy zgodnie z naszym prawem mają głos czynny i bierny w wyborach (K 231). Czas i miejsce kapituły wikariatu generalnego wybiera jego przełożony po uzyskaniu zgody swojej rady i powiadomieniu przełożonego generalnego. W odpowiednim czasie do przełożonych wikariatów zostanie wysłana instrukcja o przeprowadzeniu kapituł w wikariatach generalnych, do której będą dołączone karty do głosowania na delegatów kapitulnych.

Kopie protokołów oraz akt kapituł prowincjalnych i wikariatów generalnych należy możliwie szybko przesłać do przełożonego generalnego i jego rady w celu ich przejrzenia i aprobaty (D 254).

Tak podczas kapituł prowincjalnych jak i wikariatów generalnych należy przedyskutować i przygotować wnioski na kapitułą generalną (D 253.7). Przypominam także, że każdy dom, a także każdy ze współbraci może osobiście lub przez delegatów przesłać swoje wnioski na kapitułę generalną (K 243). Każdy wniosek ma być odpowiednio umotywowany i określony – czy jest to poprawka do Konstytucji lub Dyrektorium, dekret, zalecenie, deklaracja, wyjaśnienie czy odezwa.

Nie później niż 3 miesiące przed kapitułą generalną, realizując punkt 230 Dyrektorium, zarząd generalny prześle do prowincji i wikariatów generalnych przewidywany program obrad kapituły generalnej.

Przypominam przełożonym prowincji i wikariatów generalnych, aby na Kapitułę Generalną sporządzili sprawozdanie ze stanu personalnego i karności członków powincji/wikariatu generalnego, o sytuacji materialnej i finansowej oraz zakresie dzieł apostolskich (K 241). Aby kapituła mogła jak najlepiej rozeznać sytuację Zgromadzenia, proszę zwrócić uwagę na pozytywne aspekty zarządzania powierzonymi wspólnotami i wyzwania, jakie przed nimi stoją oraz na możliwe perspektywy rozwoju tak samego Zgromadzenia jak jego dzieł. Proponuję, aby każdy przełożony prowincji przedstawił swoje sprawozdanie, mieszcząc się w 45 minutach, a przełożony wikariatu generalnego w 20 minutach. Teksty sprawozdania prowincjałów i przełożonych wikariatów generalnych proszę przesłać do sekretariatu Kurii Generalnej w trzech językach, to jest po polsku, angielsku i portugalsku, do dnia 31 grudnia 2016 roku, pocztą zwykłą i elektroniczną ([email protected]).

Kapituła Generalna jest doniosłym momentem w życiu Zgromadzenia. Jej celem jest zachować patrymomum naszej wspólnoty zakonnej, przyczynić się do jej stałego rozwoju i odnowy zgodnie z własnym charyzmatem i misją dostosowaną do potrzeb czasu, zająć się sprawami większej wagi, wydać odpowiednie dekrety oraz wybrać nowy zarząd generalny (K 237).

Oprócz zwykłych celów kapituły generalnej opisanych w naszych Ustawach, głównym zadaniem najbliżej kapituły będzie praca nad ewentualnymi zmianami obecnie obowiązujących Konstytucji i Dyrektorium. Ostatnia Kapituła Generalna, celebrowana w Rzymie w dniach 4-19 lutego 2011 roku, w dekrecie 3 postanowiła bowiem, że “Przełożony generalny za zgodą swej rady, w pierwszym roku swojego urzędowania, powoła Komisję ds. Konstytucji i Dyrektorium, której celem będzie dokonanie rewizji oraz zaproponowanie ewentualnych zmian i redakcji obowiązujących obecnie Konstytucji i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów. Komisja wyniki prac przedstawi następnej kapitule generalnej”. Wspomniana Komisja została powołana dnia 13 lutego 2012 r. (Prot. n. 18/2012) i odbyła 6 spotkań roboczych, a na jesieni w dniach 20-24 września br. przewidziane jest ostatnie spotkanie, na którym mamy nadzieję przygotować ostateczną wersję poprawek, które, według dekretu kapitulnego, będą przedstawione najbliższej Kapitule Generalnej. Ponieważ dekret ściśle określa, komu i kiedy mają być przedstawione wyniki prac tejże Komisji, me mogę ich przedstawić wcześniej do wiadomości dla całego Zgromadzenia lub nawet dla kapituł poszczególnych prowincji czy wikariatów, ani też dla uczestników kapituły generalnej, przed jej urzędowym rozpoczęciem. Ufam, że długo oczekiwana kanonizacja naszego ojca Założyciela, bł. Stanisława Papczyńskiego nie tylko pozytywnie wpłynie na obrady najbkzszej Kapituły Generalnej, ale także umocni jej członków we wspólnym poszukiwaniu takich zapisów ustawowych, aby jak najlepiej i najadekwatniej wyrazić charyzmat naszej wspólnoty zakonnej. Ze względu na powagę tych spraw, zaleconych podczas ostatniej Kapituły Generalnej, po odpowiednich konsultacjach z przełożonymi prowincji i wikariatów oraz po uzyskaniu zgody Rady Generalnej, zdecydowałem, aby zaproponować trzytygodniowy czas trwania najbliższej kapituły (jeden tydzień więcej, niż zwykle).

Wiemy, iż owocność Kapituły Generalnej zależy nade wszystko od światła Ducha Świętego i otwartości umysłów i serc członków kapituły oraz ich uległości Jego natchnieniom. Wzywam zatem wszystkich współbraci do gorącej i nieustannej modlitwy. W szczególny sposób proszę i zobowiązuję wszystkich współbraci i każdą wspólnotę do codziennego odmawiania, począwszy od 15 sierpnia 2016 r., modlitwy za Zgromadzenie wg słów bł. Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, a od dnia 27 stycznia 2017 roku, (święto bł. Jerzego) proszę rozpocząć Nowennę za przyczyną bł. Ojca Stanisława w ramach lub zamiast modlitw mariańskich. Zachęcam tez wszystkich, by wspierali prace Kapituły, ofiarowując w tej intencji Msze Św., modlitwy, cierpienia i dobre czyny.

Wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, a także naszego Założyciela bł. Ojca Stanisława, naszego Odnowiciela bł. Jerzego, bł. Męczenników Jerzego i Antoniego oraz wszystkich patronów Zgromadzenia, prośmy Miłosiernego Boga o obfite owoce kapituły.

W Rzymie, dnia 3 maja 2016 roku.

ks. Andrzej Pakuła MIC
przełożony generalny

ks. Zbigniew Piłat MIC
sekretarz generalny

Inne aktualności

Wietnam: Pierwsze śluby w Sajgonie

Wrzesień 9, 2020|

15 sierpnia 2020 roku, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki i Patronki, w imieniu Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, przyjąłem pierwsze śluby zakonne od naszych pierwszych Wietnamskich Współbraci. Są to Jan Chrzciciel Nguyen Van Bien, Piotr Nguyen Tien Dung i Piotr Nguyen Van Ha.

2019-12-10T21:56:41+01:00
Go to Top