Rzym, dnia 8 grudnia 2020 roku
Prot. N. 222/2020

List Przełożonego Generalnego
na Uroczystość Niepokalanego PoczĘcia NMP 2020 roku

Drodzy Współbracia,

Tegoroczną uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przeżywamy w ramach Jubieluszu 350 – lecia powstania naszego Zgromadzenia. W tle ciągle znajduje się pandemia, która zdominowała niemal wszystko, ograniczając perspektywy życia ludzkiego, w tym także wiele zaplanowanych inicjatyw Zgromadzenia. Pomimo jednak wielu ograniczeń, które zmusiły nas do rezygnacji z części naszej działalności, w tym do zaniechania realizacji niektórych części programu Jubileuszu, m.in. Konwentu Generalnego, Bóg w swojej Opatrzności, udzielił nam, poniekąd w inny sposób, dobra, które stało się naszym udziałem. Chciałbym zwrócić na nie szczególną uwagę w niniejszym liście.

  1. Oblatio – pierwszy i fundamentalny wyraz charyzmatu naszego Zgromadzenia.

Centralnym wydarzeniem zarówno całego Jubileuszu jak i obecnego roku jest dzień 11 grudnia, w którym przypada dokładnie 350 rocznica złożenia aktu Oblatio przez naszego świętego Ojca Stanisława. Wydarzenie to dało początek naszemu Zgromadzeniu. Równocześnie jednak ujawnił się charyzmat naszej wspólnoty zakonnej. Jego istotę w sposób prosty i jednoznaczny wyrażają nasze obecne Konstytucje: „Misterium Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest istotą charyzmatu Zgromadzenia i od samego początku jego istnienia szczególnym znakiem, mocą i radością mariańskiego powołania. Z tego misterium wypływa tożsamość i misja Zgromadzenia” (K 2). Wspomniane tu elementy charyzmatu odnajdujemy już w tekście Oblatio, który jest pierwszą formułą ślubów zakonnych w naszym Zgromadzeniu. Po raz pierwszy ujęta zostaje nazwa naszej wspólnoty zakonnej, której cechą wyróżniająca się jest Niepokalane Poczęcia Matki Pana. Ten dar i przywilej Maryi św. Stanisław ujmuje w kontekście całej Trójcy świętej: „Boga Ojca Wszechmogącego i Syna i Ducha Świętego” i umieszcza go w perspektywie powołania Maryi do bycia „Bogurodzicą” (Oblatio n. 1). Taka ujęcie wskazuje, że rozumiał on, iż to obdarownie Maryi obfitą łaską ma charakter historiozbawczy i że takie jest też działanie Boga w Jej życiu. Duch Święty, który napełnia Ją całkowicie wraz z Jej poczęciem, ogarnia także całej Jej życie i wszelkie działanie. Włącza Ją w Boży plan zbawienia, zapowiedziany w Protoewangelii, zaraz po pierwszym grzechu Adama i Ewy. Jej odpowiedź dostrzegamy na kartach Ewangelii, przede wszystkim w scenie Zwiastowania i w dzień Pięćdziesiątnicy. Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła ma szczególny udział w Boskim misterium zbawienia, które w Jej życiu ujawnia się już w momencie Jej świętego poczęcia. To dlatego ulubionym wezwaniem naszego świętego Ojca było wezwanie: Immaculata Virginis Mariae conceptio sit nobis salus et protectio. Nie musimy się tu obawiać tłumaczenia łacińskiego słowa salus jako „zbawienie”, a nie „zdrowie”, ponieważ w całej konstrukcji zawołania nie chodzi tylko o Maryję, ale Jej Niepokalane Poczęcie, które jest bezpośrednim działaniem Boga w Jej życiu od samego początku istnienia; jest niczym nieskrępowanym udzielaniem się Boga człowiekowi – Maryi; jest czystym Darem Boga zapodmiotowionym w osobie Maryi. Darem tym jest Duch Święty. W misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi podmiotem działającym jest Duch Święty, a Maryja jest przedmiotem Jego działania, jeszcze bez współdziałania z Jej strony. Jej współpraca z Duchem Świętym przyjdzie wraz z dojrzewaniem w człowieczeństwie i kobiecości, z dojrzewaniem do macierzyństwa i w macierzyństwie. To dlatego święty Stanisław, rozważając Ewangelię zwiastowania napisał, że Bogurodzica Maryja, była „pełna łaski, pełna Ducha Świętego”. Ufam, że świętowanie Jubileuszu ożywi w nas ten sam charyzmat umiłowania Maryi i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, jaki dostrzegamy dziś w życiu naszego świętego Ojca Założyciela.

  1. Odczytanie tekstu Oblatio św. Ojca Stanisława w miejsce odnowienia ślubów w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Zgodnie z programem Jubileuszu, dnia 8 grudnia, jedynie w tym roku i niemal w 350 rocznicę złożenia aktu Oblatio przez św. Stanisława, my, jego duchowi synowie odczytamy ten sam tekst Oblatio. Będzie to nawiązanie do tamtego wydarzenia, w duchu wdzięczności za nasze powołanie. Uczynimy to tak, jak zwykliśmy odnawiać śluby w naszą uroczystość tytularną: publicznie, we wszystkich wspólnotach, wobec zgromadzonych wiernych. Składając Oblatio, musimy pamiętać, że jest to akt wyjątkowy i jednorazowy. Aby zatem uniknąć nieporozumień, odczytanie tekstu Oblatio należy poprzedzić odpowiednim wprowadzeniem dla wszystkich uczestników. Można to zrobić odczytując przygotowaną przez Komisję Jubileuszową i rozesłaną do wszystkich domów odpowiednią broszurę. Odczytanie Oblatio ma charakter symboliczny. Może jednak stać się dla nas okazją do pogłębienia naszej tożsamości, powrotu do źródeł naszej duchowości zakonnej, ożywienia charyzmatu. Może także przyczynić się do nawiązania lub umocnienia osobowej więzi z Ojcem Założycielem, który aktem Oblatio, z natchnienia Ducha Bożego, powołał do istnienia naszą wspólnotę zakonną.

  1. Jednolity krzyż profesyjny dla wszystkich członków Zgromadzenia.

W programie wydarzeń jubileuszowych znajduje się opracowanie i przyjęcie specjalnego krzyża profesyjnego, jednakowego dla wszystkich członków Zgromadzenia. Od chwili Jubileuszu będzie on pełnił funkcję oficjalnego i jedynego krzyża profesyjnego, wręczanego wszystkim podczas profesji wieczystej. Dzięki intensywnemu zaangażowaniu Przełożonego Prowincji Polskiej (za co mu serdecznie dziękuję), taki krzyż dość szybko został wykonany i dziś, to jest w uroczystość Niepokalanego Poczcia NMP otrzymają go wszyscy marianie, którzy złożyli już wcześniej śluby wieczyste. Symbolika krzyża nawiązuje do najbardziej charakterystycznych cech duchowości naszego Zgromadzenia. Są nimi: postać Chrystusa umierającego na krzyżu na awersie oraz ujęte liniowo od góry na rewersie ręka Bożej Opatrzności, gołębica symbolizująca Ducha Świętego i Matka Boża niepokalanie poczęta. Naśladując tradycje innych wspólnot zakonnych, będziemy mieli jednakowy znak konsekracji zakonnej, który jest nam drogi i opiera się na fundamentach naszego duchowego i materialnego partymonium. Ryt przekazania i nałożenia krzyża powinien mieć miejsce w tej samej celebracji, w której będziemy odczytywali Oblatio. Formularz został już wcześniej przesłany wszystkim przełożonym prowincji i wikariatów generalnych.

  1. Materiały na miesięczne dni skupienia w 2021 roku.

Pomimo tego, że z powodu pandemii nie mogliśmy się spotkać na Konwencie Generalnym w bieżącym roku, udało się przygotować do druku artykuły z I Sympozjum teologicznego Mariańskiej Szkoły Duchowości, zaplanowanego w ramach Konwentu Generalnego. Zostaną one opublikowane w najbliższym czasie w książce pt. „Oblatio i konsekracja”. Materiały I Sympozjum Teologicznego Mariańskiej Szkoły Duchowości. Druk książki w czterech językach: angielskim, francuskim, polskim i portugalskim przewidziany jest jeszcze w tym roku, ale ze względu na pandemię może nie być możliwe dostarczenie jej do końca tego roku. Natomiast w wersji pdf będzie ona rozesłana jeszcze w tym roku, tak aby zawarte w niej artykuły mogły służyć za materiały na konferencje na miesieczne dni skupienia juz od stycznia 2021 roku. Zawarte w publikacji materiały są bardzo ważne dla tożsamości naszej wspólnoty zakonnej. Akt Oblatio św. Stanisława, naszego Ojca i Założyciela, to jego konsekracja Bogu w Kościele i dla Kościoła. Artykuły pogłębiają perspektywę duchową naszego Zgromadzenia i są inspiracją na przyszłość, co jest szczególnie ważne dla formacji zarówno podstawowej jak i permanentnej.

W kontekście spraw Jubileuszowych, w szczególności związanych ze zmienioną formą odnowienia ślubów wyjątkowo i jedynie w tym roku oraz z wprowadzeniem jednolitych krzyży profesyjnych dla wszystkich profesów wieczystych naszego Zgromadzenia, chciałbym podkreślić, że te zmiany są decyzją najwyższych władz Zgromadzenia. Chociaż bowiem propozycje przygotowała Komisja Jubieluszowa, to jednak ostateczne decyzje podjęli przełożeni prawnie ustanowieni w Zgromadzeniu. Najpierw, przełożeni prowincji i wikariatów generalnych podczas spotkania w Rzymie w dniach 24-27 września 2019 roku zaaprobowali przedstawiony im program, a potem Przełożony Generalny wraz ze swoją Radą, podczas 53 sesji, dnia 2 listopada 2019 przyjął powyższe wspomniane propozycje jako obowiązujące dla całego Zgromadzenia. Proszę zatem, aby wprowadzono je w życie, zarówno w tym, co się odnosi do świętowania całego Jubiluszu, w tym uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, jak celebracji ślubów wieczystych i jednolitego krzyża dla wszystkich profesów wieczystych.

Kochani Współbracia,

Dziś w szczególny sposób pozdrawiam Was wszystkich i w modlitwie zawierzam Was Matce naszego Pana, Niepokalanie Poczętej Maryi, naszej Matce i Patronce. Prosimy Ją, aby nam wypraszała łaskę wiary, że pomimo ciągle trwającej pandemii i związanych z tym cierpień, Bóg w swojej Opatrzności prowadzi dzieje naszego Zgromadzenia, Kościoła i świata; że On sam jest jedynym Panem historii. Z wiarą poddajemy się działaniu Ducha Świętego, Dawcy wszelkich darów i charyzmatów.

Otaczam dziś moją modlitwą zwłaszcza współbraci starszych, czujących się samotnie, doświadczonych kryzysem. Bożemu miłosierdziu polecamy zmarłych w ostatnim czasie współbraci i naszych bliskach, a zwłaszcza rodziców. Z ufnością zawierzamy Bogu naszych chorych współbraci, szczególnie znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci z powodu koronawirusa. Powierzam Was wszystkich Opatrzności Boga wszechmogącego i wstawiennictwu świętych, przede wszystkim św. naszego Ojca Stanisława, bł. Jerzego, Odnowiciela oraz Antoniego i Jerzego, męczenników z Rosicy. Proszę Was także o modlitwę za mnie, abym wypełnił wiernie posługę, którą Pan mi zlecił.

Immaculata Virginis Mariae Conceptio sit nobis salus et protectio!

Ks. Andrzej Pakuła MIC
Przełożony Generalny